vlashegge
Vorige
record_voice_over

Over Vivare

We zijn er om mensen met een kleine beurs een passende woning te bieden. Elke dag werken zo’n 200 mensen hard om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen betaalbaar en prettig  kunnen wonen in de gemeenten Arnhem, Duiven, Westervoort, Overbetuwe, Renkum en Rheden.  

Wie zijn wij

Als woningcorporatie staan we midden in de maatschappij en weten we wat er speelt. Met een stevige en professionele organisatie zijn we zichtbaar aanwezig in de wijken en staan we dichtbij de mensen. Wij bieden zo’n  55.000 mensen een passend en betaalbaar (t)huis, nu en in de toekomst. Met hart voor onze regio dragen wij bij aan een omgeving waar het prettig wonen is. Dat doen we in een flexibele en financieel gezonde organisatie. En in goede samenwerking met onze partners, met dienstverlening die past bij deze tijd. 

Wilt u weten waar Vivare zich op richt?

Lees dan hier de strategie.

Download: Strategie Aanpakken en Waarmaken Vivare

Onze organisatie in het kort

Vivare in het kort:
 • circa 55.000 huurders;
 • circa 200 medewerkers;
 • 2015: 24.379 verhuureenheden, waarvan 23.229 woningen;
 • 2015: 65% grondgebondenwoningen en 35% gestapelde bouw (appartementen, boven- benedenwoningen);
 • 2015: 98% van de woningen heeft een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, 2% van de woningen valt hier buiten;
 • actief in zes gemeenten (Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden en Westervoort);
 • en 18 plaatsen: Arnhem, De Steeg, Dieren, Doorwerth, Duiven, Ellecom, Elst, Groessen, Heelsum, Heveadorp, Loo, Oosterbeek, Renkum, Rheden, Spankeren, Velp, Westervoort en Wolfheze.

Wat is onze organisatiestructuur

Open de bijlage om het organogram te zien.

Download: Organogram Vivare

Onze jaarverslagen

Betaalbaar wonen staat bij ons voorop. Lees in onze jaarverslagen hoe wij dat doen. 

Download: Jaarverslag 2018 Download: Jaarrekening 2018 Download: Jaarverslag 2017 Download: Jaarrekening 2017

Wat betekent Governance voor ons

Wij willen ons, als maatschappelijke onderneming, open en transparant verantwoorden naar onze omgeving. We willen beoordeeld worden op de realisatie van onze doelstellingen. Daarnaast betrekken we onze stakeholders bij ons beleid en we vinden de dialoog daarover erg belangrijk. Daarop willen we ook graag beoordeeld worden. Daarmee sluiten we aan op de Governancecode Woningcorporaties .

Codes

Wij werken volgens de volgende codes en statuten:

 • Governancecode Woningcorporaties
 • Statuten Stichting Vivare
 • Integriteitscode
 • Meldprocedure Misstanden.

Onderaan deze pagina kunt u de codes inzien.

Wat doet onze Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van ons bestuur en op onze algemene gang van zaken. Het toezicht is gericht op het vervullen van onze maatschappelijke taak (de statutaire doelstellingen) binnen structureel houdbare financiële randvoorwaarden. Ook onze RvC onderschrijft en werkt volgens de governancecode voor woningcorporaties, onze statuten en onze integriteitscode. De RvC heeft een visie op toezicht en een RvC reglement opgesteld.  De RvC legt jaarlijks verantwoording af in het jaarverslag.

Download: Samenstelling Raad van Commissarissen - Vivare Download: Rooster van aftreden RVC Download: RVC Reglement Download: Commissies RvC Download: Jaarverslag RvC Vivare Download: Visie op Toezicht RvC Vivare

Wat is ons beloningsbeleid

De Raad van Commissarissen (RvC) van Vivare stelt de arbeidsvoorwaarden van de Directeur Bestuurder vast. Voor het bepalen van de hoogte van de beloning van de Directeur Bestuurder volgt onze RvC:

 • Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT);
 • Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting;

Lees hier meer over het beloningsbeleid van Vivare.

Download: Beloningsbeleid Vivare

Hoe gaan wij om met privacy?

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Misschien wel meer dan u denkt. Bijvoorbeeld als u huurder bij ons wordt, maar ook als u de website van Vivare bezoekt of een klantadviseur spreekt. Hoe gaat Vivare met al uw persoonsgegevens om? Dat doen we zorgvuldig, daar kunt u op vertrouwen.

Hoe gaat Vivare om met mijn privacy?

Download: Privacy Statement Vivare

Inkoopvoorwaarden Vivare

Vivare kiest ervoor om met inkoopvoorwaarden te werken die van toepassing zijn op alle offertes (waaronder aanbestedingen) en overeenkomsten die betrekking hebben op het leveren van goederen of het verrichten van diensten en het uitvoeren van werken. 

De inkoopvoorwaarden zijn voor alle opdrachtnemers zo veel mogelijk gelijk. Uitzondering geldt voor leveranciers waarmee wij contractueel andere voorwaarden hebben afgesproken.

Als bijlage bij de inkoopvoorwaarden zijn onze factuurvoorwaarden en integriteitscode opgenomen.

Download: Algemene Inkoopvoorwaarden 2019

Visitatie

Vivare is aangesloten bij de koepelorganisaties Aedes en laat zich iedere vier jaar, conform de woningwet, visiteren. De visitatie beoordeelt onafhankelijk en kritisch onze maatschappelijke prestaties. Benieuwd naar de resultaten van de visitatie?

Download: Rapport Visitatiecommissie 2018 Download: Bestuurlijke reactie Visitatie 2018 door Vivare

Prestatieafspraken

Ieder jaar legt Vivare met alle zes de gemeenten en vier huurdersverenigingen prestatieafspraken vast. De nieuwe Woningwet schrijft voor dat woningcorporaties, gemeenten en huurders jaarlijks afspraken maken over hun gezamenlijke inzet op alles wat te maken heeft met het aanbod van sociale huurwoningen in de gemeente. Terugkerende thema’s zijn betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid & kwaliteit en leefbaarheid.

Download: Prestatieafspraken 2019 gemeente Arnhem Download: Prestatieafspraken 2019 gemeente Duiven Download: Prestatieafspraken 2019 gemeente Overbetuwe Download: Prestatieafspraken 2019 gemeente Renkum Download: Prestatieafspraken 2019 gemeente Rheden Download: Prestatieafspraken 2019 gemeente Westervoort

Handige links