vlashegge
Vorige
record_voice_over

Over Vivare

Vivare zorgt ervoor dat mensen met een kleine beurs een veilige woning hebben, die prettig en betaalbaar is. Met bijna 300 mensen werken we hier iedere dag hard voor. Dat doen we in de gemeenten Arnhem, Duiven, Westervoort, Overbetuwe, Renkum en Rheden.  

Wie zijn wij?

Als woningcorporatie staan we midden in de maatschappij en weten we wat er speelt. Met een stevige en professionele organisatie zijn we zichtbaar aanwezig in de wijken en staan we dichtbij de mensen. Wij bieden zo’n  55.000 mensen een passend en betaalbaar (t)huis, nu en in de toekomst. Met hart voor onze regio dragen wij bij aan een omgeving waar het prettig wonen is. Dat doen we in een flexibele en financieel gezonde organisatie. En in goede samenwerking met onze partners, met dienstverlening die past bij deze tijd. 

Wilt u weten waar Vivare zich op richt?

Lees dan hier de strategie.

Download: Strategie Vivare 2020-2025 Verbinden en samenwerken:

Onze organisatie in het kort

Vivare in het kort:

 • circa 55.000 huurders;
 • bijna 300 medewerkers;
 • 24.924 verhuureenheden, waarvan 22.627 woningen;
 • 98% van de woningen heeft een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, 2% van de woningen valt hier buiten;
 • actief in zes gemeenten: Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden en Westervoort;
 • en 18 plaatsen: Arnhem, De Steeg, Dieren, Doorwerth, Duiven, Ellecom, Elst, Groessen, Heelsum, Heveadorp, Loo, Oosterbeek, Renkum, Rheden, Spankeren, Velp, Westervoort en Wolfheze.

Wat is onze organisatiestructuur?

Open de bijlage om het organogram te zien.

Download: Organogram Vivare

Onze jaarverslagen

Wat betekent Governance voor ons?

Wij willen ons, als maatschappelijke onderneming, open en transparant verantwoorden naar onze omgeving. We willen beoordeeld worden op de realisatie van onze doelstellingen. Daarnaast betrekken we onze stakeholders bij ons beleid en we vinden de dialoog daarover erg belangrijk. Daarop willen we ook graag beoordeeld worden. Daarmee sluiten we aan op de Governancecode Woningcorporaties .

Codes

Wij werken volgens de volgende codes en statuten:

 • Governancecode Woningcorporaties
 • Statuten Stichting Vivare
 • Integriteitscode
 • Meldprocedure Misstanden.

Onderaan deze pagina kunt u de codes inzien.

Wat doet onze Raad van Commissarissen?

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van ons bestuur en op onze algemene gang van zaken. Het toezicht is gericht op het vervullen van onze maatschappelijke taak (de statutaire doelstellingen) binnen structureel houdbare financiële randvoorwaarden. Ook onze RvC onderschrijft en werkt volgens de governancecode voor woningcorporaties, onze statuten en onze integriteitscode. De RvC heeft een visie op toezicht en een RvC reglement opgesteld.  De RvC legt jaarlijks verantwoording af in het jaarverslag.

Samenstelling Raad van Commissarissen Rooster van aftreden RvC RvC Reglement Commissies RvC Visie op Toezicht RvC Vivare

Wat is ons beloningsbeleid?

De Raad van Commissarissen (RvC) van Vivare stelt de arbeidsvoorwaarden van de Directeur Bestuurder vast. Voor het bepalen van de hoogte van de beloning van de Directeur Bestuurder volgt onze RvC:

 • Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT);
 • Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting;

Lees hier meer over het beloningsbeleid van Vivare.

Beloningsbeleid 2023

Hoe gaan wij om met privacy?

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Misschien wel meer dan u denkt. Bijvoorbeeld als u huurder bij ons wordt, maar ook als u de website van Vivare bezoekt of een klantadviseur spreekt. Hoe gaat Vivare met al uw persoonsgegevens om? Dat doen we zorgvuldig, daar kunt u op vertrouwen.

Hoe gaat Vivare om met mijn privacy?

Download: Privacy Statement Vivare

Inkoopvoorwaarden Vivare

Vivare kiest ervoor om met inkoopvoorwaarden te werken die van toepassing zijn op alle offertes (waaronder aanbestedingen) en overeenkomsten die betrekking hebben op het leveren van goederen of het verrichten van diensten en het uitvoeren van werken. 

De inkoopvoorwaarden zijn voor alle opdrachtnemers zo veel mogelijk gelijk. Uitzondering geldt voor leveranciers waarmee wij contractueel andere voorwaarden hebben afgesproken.

Als bijlage bij de inkoopvoorwaarden zijn onze factuurvoorwaarden en integriteitscode opgenomen.

Download: Algemene Inkoopvoorwaarden 2022

Visitatie

Vivare laat zich iedere vier jaar, conform de woningwet, visiteren. De visitatie beoordeelt onafhankelijk en kritisch onze maatschappelijke prestaties. Benieuwd naar de resultaten van de visitatie?

Download: Maatschappelijke visitatie Vivare 2017-2021

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Stichting Vivare is door de Belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling. Meer informatie over ANBI leest u op de website van de Belastingdienst

Download: Standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting

Prestatieafspraken

Ieder jaar op 15 december publiceert Vivare de nieuwe prestatieafspraken. Vivare heeft woningen in zes gemeentes. Omdat Westervoort en Duiven dit proces samen doorlopen tekenden wij afgelopen week vijf keer prestatieafspraken. In iedere gemeente tekenen Vivare, de gemeente en de lokale huurdersorganisatie de afspraken samen.

De prestatieafspraken zijn dit jaar sterk verbonden aan de nationale prestatieafspraken. De lat was daar al behoorlijk hoog gelegd, maar daar wilden wijzelf, gemeentes en huurdersorganisaties nog wel wat aan toevoegen. Zo hebben we in de meeste gemeentes concrete ambities over nieuwbouw, flexwonen en de manier waarop we de komende jaren aan de slag gaan met verduurzaming. Ook samenwerken aan leefbaarheid en wonen-zorg komt in alle afspraken terug.

Hieronder vindt u voor ons werkgebied de prestatieafspraken 2023

Prestatieafspraken 2023 gemeente Arnhem Prestatieafspraken 2023 gemeenten Duiven en Westervoort Prestatieafspraken 2023 gemeente Rheden Prestatieafspraken 2023 gemeente Renkum Prestatieafspraken 2023 gemeente Overbetuwe

Handige links