Vorige
record_voice_over

directeur Portfolio en Organisatie

Geïnteresseerd?

Profiel directeur Portfolio & Organisatie

De directeur Portfolio & Organisatie rapporteert aan de Raad van Bestuur.

De directeur Portfolio & Organisatie is verantwoordelijk voor:

• de integrale bedrijfsvoering en het aansturen, inrichten en verbinden van de eigen directie.
• het mede vormgeven aan het totale strategische beleid van Vivare.
• het ontwikkelen van beleidskaders en randvoorwaarden vanuit een
gezamenlijke visie op de strategische doelstellingen en gericht op een duurzaam verdienmodel.
• het ontwikkelen en realiseren van een toegesneden ondersteuning van de organisatie zodanig dat de medewerkers kunnen excelleren.

De resultaatgebieden zijn:

1. Verbinden leiderschap en integrale bedrijfsvoering: Een efficiënte en
strategisch integrale aansturing, inrichting en verbinding van de eigen directie, zodanig dat overeengekomen korte en lange termijn doelstellingen gerealiseerd worden. De directeur is een inspirerend, integer en vertrouwenwekkende leider en schept de randvoorwaarden zodat de professionals in de directie effectief hun doelstellingen kunnen realiseren.
2. Implementatiekracht: Het richting geven aan sturende vastgoed- en
leefbaarheidsprocessen, zodanig dat integratie van strategische en tactische vastgoed- en leefbaarheidsdoelstellingen in gebieds-, wijk- en complexplannen verwezenlijkt wordt. Daarnaast de randvoorwaarden scheppen, zodat plaats en tijdonafhankelijk werken mogelijk is in combinatie met een efficiënte en effectieve invulling van ondersteunende (personele, facilitaire en informatiserings-) processen. Draagt tevens zorg voor een communicatieve ondersteuning van het bedrijf, zodat de gewenste positionering gerealiseerd kan worden. De directeur Portfolio en Organisatie beschikt over verandermanagementvaardigheden en is in staat in samenspel met de managers de strategische en tactische doelen en organisatorische effecten daarvan te implementeren.
3. Vakmanschap: Het jaarlijks opstellen van de begroting voor de eigen directie, binnen de afgesproken kaders en invulling geven aan de jaarprioriteiten. Daarnaast uitvoering geven aan het opstellen, realiseren en monitoren van en het adviseren over de portfoliostrategie, het op basis hiervan vormgeven van het portfoliomanagement en het actualiseren van het toetsingskader, huurbeleid, duurzaamheid, betaalbaarheid, kwaliteit onderhoud alsmede wonen en zorg alsmede het verstrekken van kaderstellende opdrachten voor investerings- /transitieopdrachten voor vastgoed en leefbaarheid aan de operationele directies Klant en VGR. Tevens verantwoordelijk voor kaders en randvoorwaarden die een optimale inzet en aansturing van middelen binnen het HR, I en A, Communicatie en FO beleid realiseren.
4. Ondernemerschap en visievorming: Het mede vormgeven aan en dragen van collegiale verantwoordelijkheid voor het totale strategische beleid van Vivare. Het actief bijdragen aan de agendering, formulering, toetsing en uitvoering van strategische uitgangspunten, zodat het beleid dat wordt ontwikkeld past binnen de strategische uitgangspunten en toepasbaar is in de praktijk. Doordachte visievorming voor de eigen directie om daarmee bij te dragen aan de strategische koers van de organisatie.

Zoekprofiel directeur Portfolio & Organisatie

 Deze functie vraagt om:

• Maatschappelijk engagement (in combinatie met een pro-actieve mindset en conceptueel vermogen)
• Het kunnen verbinden van hart en zakelijkheid
• Managementvaardigheden op tactisch en strategisch niveau
• Dienend leiderschap
• Uitstekende empowerment vaardigheden
• Natuurlijke samenwerkingsvaardigheden
• Goed gevoel voor humor en empatisch vermogen
• Pragmatische instelling
• Pioniersmentaliteit
• Creatief denkvermogen
• Universitair opleidingsniveau.

Waarom Vivare?  

• Heeft de ambitie om de beste woningcorporatie te zijn
• Impact op en bekendheid in de regio
• Aantrekkelijke werkgever
• Hart voor onze doelgroep
• Open cultuur
• Sociaal en mensgericht (o.a. persoonlijke opleidingsbudgetten met een “prestatie”bonus daaraan gekoppeld)
• Nieuwsgierig.


Salarisniveau

Schaal O € 5.778 tot maximaal € 8.248 conform cao woondiensten.
Inclusief Leaseauto


Selectie procedure

In de selectieprocedure zijn de onderstaande data belangrijk: In de laatste week van juli of eerste week augustus vinden er selectiegesprekken plaats bij The Leader Inside.

De interviews bij Vivare staan gepland op 1 en 5 augustus of op 27 augustus en 5 september.

Contactgegevens The Leader Inside

Naarderstraat 3

1271 CE HUIZEN

+ 31 (0) 646240408

E-mail

info@leaderinside.com

Website

www.leaderinside.com